top of page

Privacy- en cookiebeleid

1.    Algemeen
 1. Bij SHIATSU JO GEVAERT vinden we de privacy en de veiligheid van uw gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom dit privacy- en cookiebeleid aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

 2. U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan SHIATSUPRAKTIJK JO GEVAERT mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet mede deelt of de verwerking hiervan weigert.
   

2.    Wetgeving en verantwoordelijkheid
 1.  SHIATSU JO GEVAERT, met maatschappelijke zetel te Polenstraat 19A, 9940 Sleidinge ingeschreven onder het nummer BE0833243163 (hierna “SHIATSU JO GEVAERT ”), leeft  de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.

 2. SHIATSU JO GEVAERT stelt zich middels dit privacy- en cookiebeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 3. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan SHIATSU JO GEVAERT.

 4. SHIATSU JO GEVAERT  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website.
   

3. Aanvaarding

Door onze website te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stem je ermee in dat SHIATSU JO GEVAERT uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid.
 

4. Persoonsgegevens die verzameld worden
 • SHIATSU JO GEVAERT kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. automatisch (al dan niet door gebruik van cookies);

 2. tijdens jouw registratie en het gebruik van deze website.

 • De gegevens die automatisch worden verzameld:

 • Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.

 • Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door SHIATSU JO GEVAERT  en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:

 • het TCP/IP adres

 • het type en de versie van jouw navigatiesysteem

 • de laatst bezochte internet pagina.

 • De gegevens die u ons meedeelt tijdens het gebruik van de website, desgevallend via e-mailadres die op de website wordt vermeld.

5. Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

U de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren, desgevallend;

 • De betaling/facturatie van de cadeaubon of dienst die u hebt besteld

 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;

 • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;

 •  De technische administratie van onze website te beheren;

 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.
   

Direct marketing

Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan SHIATSUSLEIDINGE@GMAIL.COM.
 

Mededeling en doorgifte aan derden

 • Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 • Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent SHIATSU JO GEVAERT  toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelden. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit privacy- en cookiebeleid.

 • Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van SHIATSU JO GEVAERT waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien SHIATSU JO GEVAERT  failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SHIATSU JO GEVAERT geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 • SHIATSU JO GEVAERT  zal in redelijkheid pogen om u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SHIATSU JO GEVAERT uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
   

Wettelijke vereisten

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SHIATSU JO GEVAERT  uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. SHIATSU JO GEVAERT  zal in redelijkheid pogen om u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 

6. Duur van het bijhouden van de gegevens
 1. Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SHIATSU JO GEVAERT en u.

 2. Indien u gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met SHIATSU JO GEVAERT, dan wordt uw klantenprofiel automatisch verwijderd.
   

7. Jouw rechten

Recht van toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat SHIATSU JO GEVAERT van uw persoonsgegevens maakt.
 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SHIATSU JO GEVAERT . Daarnaast hebt u altijd het recht om SHIATSU JO GEVAERT  te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 

Recht van verzet

U beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door SHIATSUPRAKTIJK JO GEVAERT  verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar SHIATSUSLEIDINGE@GMAIL.COM per post naar SHIATSU JO GEVAERT, POLENSTRAAT 19A te 9940 SLEIDINGE, telkens mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
 

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw  persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.
 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid
 1. SHIATSU JO GEVAERT heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 2. In geen geval kan SHIATSU JO GEVAERT aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 3. U dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 4. SHIATSU JO GEVAERT  houdt eraan u ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van SHIATSU JO GEVAERT en waarop dit privacy- en cookiebeleid niet van toepassing is. SHIATSU JO GEVAERT is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. SHIATSU JO GEVAERT raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van dit privacy- en cookiebeleid.
   

9. Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen we uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.
 

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 

Gebruik van soorten cookies

SHIATSU JO GEVAERT  maakt gebruik van een aantal cookies, die desgevallend kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 1. First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.shiatsu-sleidinge.be)

 2. Third-party cookies  zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

 3. Functionele cookies  zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

 4. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de u als gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden  laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

 5. Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die bepaald is in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

 6. Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
   

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dient u  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via uw  browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees dit cookiebeleid aandachtig voor meer informatie.

Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies  kan u volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
 

Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er graag op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

 • Cookie instellingen in Chrome

 • Cookie instellingen in Firefox

 • Cookie instellingen in Safari

 • Cookie instellingen in Internet Explorer

Verdere nuttige informatie over cookies vindt u hier:  http://www.allaboutcookies.org/
 

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. U kan die gids hier terug vinden:  http://www.youronlinechoices.eu/
 

10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit privacy- en cookiebeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het arrondissement HASSELT zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit privacy- en cookiebeleid.

bottom of page