top of page
Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Bij het boeken van een afspraak, het aankopen van een beurtenkaart of het bestellen van een cadeaubon, verklaart u automatisch kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Algemene voorwaarden van Shiatsu Jo Gevaert (met maatschappelijke zetel te Polenstraat 19A, 9940 Sleidinge (tevens het adres voor de aangeboden diensten) ingeschreven onder het nummer BE0833243163 (hierna “Shiatsu Jo Gevaert ”) en erkend door de Belgische Shiatsu Federatie en de Belgische Massage Federatie, beroepsverenigingen erkend door de FOD Economie).
De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen overgedragen worden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Jo Gevaert.
2. Aansprakelijkheid en medische situatie
Shiatsu Jo Gevaert is verzekerd voor de eigen beroepsaansprakelijkheid (Polisnummer 7A27438).

Shiatsu is geen medische behandeling en vervangt deze ook niet.

Bij Shiatsu Jo Gevaert wordt geen diagnose gesteld van ziekten of (fysieke, psychische of acute) aandoeningen.

Daarom dient u, op eigen initiatief, wanneer u medische problemen heeft (of deze vermoedt), eerst een arts te raadplegen vooraleer een shiatsu sessie te boeken.

Vraag of shiatsu voor uw eventuele medische situatie een probleem kan vormen.

Uw arts zal u in dit geval het gepaste advies geven en hulp bieden.

Indien de arts adviseert om geen shiatsusessie te ondergaan, dan is het maken van een afspraak uitgesloten.

De arts kan ook beperkingen opleggen of adviezen geven met betrekking tot shiatsu.

U bent zelf verantwoordelijk om Shiatsu Jo Gevaert steeds op de hoogte te brengen van deze adviezen voor de aanvang en bij het begin van uw afspraak.

Tijdens de shiatsusessie wordt u er toe gehouden aan te geven wanneer een toegepaste techniek oncomfortabel wordt ervaren.

De techniek zal dan dadelijk gestopt of aangepast worden.

Indien u zwanger bent, dient dit voor de aanvang van de shiatsusessie gemeld te worden.

Jo Gevaert is niet aansprakelijk indien één of meerdere, van bovenstaande voorwaarden, niet werden vervuld en ontvangt u shiatsu op uw eigen risico. 

Jo Gevaert behoudt zich het recht voor om toch een shiatsusessie niet aan te vatten of te stoppen indien hij vermoedt dat er een tegenindicatie is voor shiatsu, dit ondanks een eventueel positief advies dat eerder werd gegeven door uw arts.

De informatie op de website (www.shiatsu-sleidinge.be) en op de sociale media van Jo Gevaert alsook het ontvangen van informatie tijdens de shiatsusessie is louter informatief. Het is niet bedoeld om het advies van uw arts te vervangen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en persoonlijke bezittingen.

3. Minderjarigen

Shiatsu voor kinderen (6+) kan enkel onder begeleiding van een meerderjarig familielid en met de toestemming van de ouder(s) of de wettelijke voogd.

Deze dient aanwezig te blijven gedurende de volledige shiatsusessie.

De ouder(s) of wettelijke voogd zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle bepalingen die werden opgenomen in de Algemene voorwaarden.

4. Tijdsduur shiatsusessie

Voor een shiatsusessie dient u 1 uur vrij te maken.

Het grootste gedeelte van de shiatsusessie wordt besteed aan de shiatsumassage die +/- 45 minuten duurt.

De andere 15 minuten worden voorbehouden voor de verwelkoming, anamnese, administratieve afhandelingen en de nabespreking.

5. Te laat op uw afspraak

Indien u niet tijdig op uw afspraak aanwezig bent, kan de sessie alsnog aangevat worden maar wordt deze beëindigd op het voorziene tijdstip van de gemaakte afspraak.

Het uurtarief van een enkele shiatsusessie blijft van toepassing aangezien deze tijd op uw verzoek voor u werd gereserveerd.

Gezien de voorbereidingen die dienen getroffen te worden voor de volgende shiatsusessie, het engagement naar de volgende klant en uit respect voor diens kostbare tijd, is hierbij geen flexibiliteit mogelijk.

6. Afwezig op uw afspraak

Bij het niet komen opdagen voor een afspraak, wordt het tarief van één shiatsubeurt aangerekend.

Enkel bij een bewezen geval van overmacht zal hierop een uitzondering gemaakt worden.

7. Afspraak verplaatsen of annuleren

Een afspraak verplaatsen of annuleren kan kosteloos op voorwaarde dit 24 uur vooraf de gemaakte afspraak gebeurt.

Bij het niet (tijdig) verplaatsen of annuleren van een afspraak, die resulteert in een afwezigheid, wordt het tarief van één shiatsubeurt aangerekend.

Enkel bij een bewezen geval van overmacht zal hierop een uitzondering gemaakt worden.

Een tijdige verplaatsing of annulatie van uw afspraak laat anderen toe om uw gereserveerde plaats in te nemen.

Shiatsu Jo Gevaert behoudt zich het recht voor om op elke moment kosteloos een afspraak te annuleren.

Indien u de shiatsusessie reeds heeft betaald, zal deze terugbetaald worden via een overschrijving of kan u een andere afspraak reserveren.

8. Mutualiteit/ziekenfonds/verzekering

Indien er een financiële tussenkomst is van uw mutualiteit/ziekenfonds/verzekering dan bent u verantwoordelijk voor het meebrengen van het in te vullen document(en). U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of u recht heeft op een financiële tussenkomst bij uw respectievelijke mutualiteit/ziekenfonds/verzekering.

9. Betaling

De afrekening en/of het invullen van de beurtenkaart gebeurt direct na de shiatsumassage.

 

U kan kiezen tussen het betalen per sessie of de aankoop van een (5- of 10-) beurtenkaart (meer info in rubriek "9. Beurtenkaart").

De actuele tarieven worden steeds gepubliceerd op de website (www.shiatsu-sleidinge.be) op de webpagina "Tarieven & cadeaubon".

Als kleine onderneming is Shiatsu Jo Gevaert onderworpen aan de vrijstellingsregeling van BTW (BTW is dus niet van toepassing).

U kan ter plaatse betalen met uw smartphone via Payconiq of via overschrijving met uw bankApp (op het rekeningnummer BE91 9730 2289 6276).

 

Indien u niet beschikt over één van de hierboven vermelde betalingsbewijzen of indien u niet wenst hiervan gebruik te maken, dient u contant te betalen bij de afloop van uw shiatsumassage. 

Wanneer u geen contant geld bij heeft, wordt er per e-mail een factuur verstuurd die binnen de 30 kalenderdagen dient betaald te worden.

Indien de factuur niet betaald werd binnen de termijn van 30 kalenderdagen zal er een herinnering gestuurd worden per e-mail met de vraag uw factuur alsnog binnen de 5 werkdagen te betalen. In het geval dat er na de termijn van 5 werkdagen de betaling niet werd uitgevoerd, zal er een aangetekend schrijven worden verstuurd met een aanmaning tot betaling waar u opnieuw 5 dagen de tijd krijgt om uw factuur te betalen.

Bij het niet betalen van de factuur binnen de gestelde termijn in het aangetekend schrijven worden er juridische stappen ondernomen (meer info in rubriek "11. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding") en is er verwijlrente verschuldigd van 12% die wordt berekend vanaf de initiele factuurdatum. 

10. Beurtenkaart

De financieel voordelige (5- of 10) beurtenkaarten worden aangeboden als getrouwheidsbeloning omwille van uw engagement voor uw periodieke shiatsusessies. Een beurtenkaart mag/kan gebruikt worden door alle gezinsleden die leven onder hetzelfde dak.

De voorwaarde om hiervan te kunnen genieten, is de beperkte geldigheidsduur van 1 jaar welke begint op de datum van de betaling.

Dit betekent dat de eventuele resterende beurten op uw beurtenkaart niet worden terugbetaald bij het verstrijken van de geldigheidsduur van 1 jaar.

Wanneer de geldigheidsduur van 1 jaar is verstreken, vervalt het financieel voordeel maar mag/kan u de resterende beurten alsnog opgebruiken mits een opleg van 2 euro per resterende beurt bij een 5-beurtenkaart en een opleg van 5 euro per resterende beurt bij een 10-beurtenkaart.

Wanneer Shiatsu Jo Gevaert zijn activiteiten langer dan 21 aaneensluitende kalenderdagen stopzet, dan wordt de geldigheidsduur van de beurtenkaart automatisch verlengd, gelijk aan de duur van de sluiting.

De voorwaarde van de beperkte geldigheidsduur van 1 jaar wordt toegepast vanaf 15 september 2023. Dus de beurtenkaarten die voordien werden aangekocht zijn vrijgesteld van deze voorwaarde.

Na de aankoop van een beurtenkaart kan deze nooit teruggenomen/terugbetaald worden tenzij Shiatsu Jo Gevaert zijn activiteiten langer dan 1 jaar of definitief stopzet.

 

Indien u uw beurtenkaart bent vergeten, wordt er een enkele shiatsusessie aangerekend.

Bij het verlies van uw beurtenkaart wordt er geen andere beurtenkaart uitgegeven ter vervanging, dit wegens minder goede ervaringen (misbruik van vertrouwen) in het verleden.

 

Uw beurtenkaart kan op uw vraag bijgehouden worden bij Shiatsu Jo Gevaert om verlies of vergetelheid te vermijden.

11. Cadeaubon

Deze kan ter plaatse (Polenstraat 19A, 9940 Sleidinge) afgehaald worden of opgestuurd worden per post. Bij afhaling gebeurt de betaling via Payconiq via uw mobiel toestel of contant. Er wordt gevraagd om de nodige gegevens over te maken via het bestelformulier.  Als u verkiest om de cadeaubon te laten opsturen dient de betaling on-line (schenker ontvangt een bevestigingsmail na de bestelling met een betaallink) te gebeuren of via een overschrijving. Van zodra het bedrag wordt ontvangen op de rekening, wordt de cadeaubon verstuurd. U wordt per e-mail ingelicht wanneer de cadeaubon werd verstuurd. Wanneer de cadeaubon niet werd ontvangen op het gevraagde adres, dient Shiatsu Jo Gevaert binnen de 15 kalenderdagen per e-mail (shiatsusleidinge@gmail.comop de hoogte te worden gesteld, gerekend vanaf de verzendingsdatum. Het nummer van de verloren geachte cadeaubon wordt dan ongeldig verklaard en er wordt u dadelijk een nieuwe cadeaubon opgestuurd.

De cadeaubon is 1 jaar geldig van het moment dat deze afgehaald of verstuurd werd. Nadien kan deze wel nog gebruikt worden mits de meerprijs wordt bijgelegd volgens het huidige tarief van een enkele shiatsusessie op het moment van de afspraak.​ Wanneer Shiatsu Jo Gevaert zijn activiteiten langer dan 21 aaneensluitende kalenderdagen stopzet, dan wordt de geldigheidsduur van de cadeaubon automatisch verlengd, gelijk aan de duur van de sluiting.

Na de aankoop van een cadeaubon kan deze nooit teruggenomen/terugbetaald worden tenzij Shiatsu Jo Gevaert zijn activiteiten langer dan 1 jaar of definitief stopzet.

Indien u uw cadeaubon bent vergeten, wordt er een enkele shiatsusessie aangerekend.

Bij het verlies van uw cadeaubon wordt er geen andere cadeaubon uitgegeven ter vervanging, dit wegens minder goede ervaringen (misbruik van vertrouwen) in het verleden.
 

12. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Het niet naleven van de Algemene voorwaarden van Shiatsu Jo Gevaert kan leiden tot een juridisch geschil welke kan voorgeleid worden tot de bevoegde rechtbank in overeenstemming met het Belgisch recht dat desgevallend van toepassing is.

Algemene voorwaarden Shiatsu Jo Gevaert

versie 26 oktober 2023

bottom of page